Research Area

Specjalizujemy się w badaniach skał osadowych prowadzonych szeroko rozumianymi metodami petrologicznymi, mineralogicznymi, mikrostrukturalnymi, strukturalnymi, geochemicznymi i petrofizycznymi. Analizujemy procesy diagenetyczne i tektoniczne, dojrzałość termiczną oraz określamy własności zbiornikowe skał. Prowadzimy badania geochronologiczne. Badamy tektoniczną genezę basenów sedymentacyjnych, a także analizujemy ich historię termiczną. Nasze badania mają charakter zarówno metodyczny jak i regionalny. Prowadzimy je w laboratoriach, w tym w laboratoriach cyfrowych, oraz w terenie. W dużej mierze dotyczą one rozwiązywania problemów związanych z geologią złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych.

 • Standardowe badania petrograficzne skał osadowych z wykorzystaniem analizy obrazu oraz badania w katodoluminescencji i UV w celu określenia ich składu i więźby oraz rodzaju występujących cementów.
 • Analiza procesów diagenetycznych oraz określanie własności zbiornikowych skał poprzez badanie przestrzeni porowej.
 • Analiza geometrii, dystrybucji i wielkości porów oraz rodzaju ich wypełnienia w oparciu o badania w skali mikro i nano oraz analizę obrazów mikrotomograficznych.
 • Rekonstrukcja historii diagenetycznych skał.
 • Regionalne prace dotyczące określenia stopnia diagenezy skał w oparciu o badania dojrzałości materii organicznej, składu minerału mieszanopakietowego illit-smektyt oraz badania wypełnień mineralnych szczelin ciosowych i drobnych uskoków.
 • Datowanie deformacji tektonicznych w stosunku do zaawansowania diagenezy skał klastycznych.
 • Kompleksowa ocena jakościowo – ilościowej skały macierzystej, w tym węgli.
 • Określenie typu genetycznego materii organicznej w oparciu o analizę macerałową.
 • Określanie stopnia dojrzałości termicznej materii organicznej na podstawie pomiaru zdolności odbicia światła komponentów organicznych tj. witrynitu, stałych bituminów, zooklastów.
 • Cyfrowe modelowania systemów naftowych (1D, 2D, 3D), w tym modelownia generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów.
 • Ocena wpływu deformacji tektonicznej na parametry zbiornikowe skał oraz na migrację węglowodorów.
 • Analiza subsydencji i modelowanie tektoniczne basenów sedymentacyjnych.
 • Analiza reżimów termicznych basenów sedymentacyjnych oraz modelownie ich historii termicznej.
 • Badania niekonwencjonalnych systemów naftowych, w tym systemów z gazem ziemnym i ropą naftową w łupkach, oraz w formacjach zwięzłych (typu tight).
 • Badania geochemiczne i geochronologiczne materiału detrytycznego dostarczanego do basenów z obszarów proweniencji.
 • Rekonstrukcje regionalne dotyczące aktywności dużych stref tektonicznych w oparciu o badania pochodzenia materiału detrytycznego w skałach klastycznych.
 • Pomiar, analiza i interpretacja struktur tektonicznych w mikro i makro skali w warunkach laboratoryjnych, terenowych oraz na podstawie modeli terenu.
 • Analiza trójwymiarowa w skali mikro przestrzeni porowej drobnych struktur tektonicznych.
 • Badanie deformacji synsedymentacyjnych.
 • Rekonstrukcja regionalnych procesów tektonicznych.
 • Badania petrofizyczne skał zbiornikowych – konwencjonalnych (piaskowce, węglany) i niekonwencjonalnych (shale gas, tight) oraz skał uszczelniających.
 • Estymacja najważniejszych parametrów petrofizycznych skał: porowatości i przepuszczalności.
 • Pomiar przepuszczalności skał w warunkach terenowych i laboratoryjnych.
 • Charakterystyka materiałów porowatych zawierających pory w zakresie od 360 μm do 3 nm w oparciu o metodę porozymetrii rtęciowej.
 • Charakterystyka struktury przestrzeni porowej obejmująca rozkład średnic porów, geometrię porów, powierzchnię właściwą, krętość porów.
 • Trójwymiarowa charakterystyka przestrzeni porowej na podstawie mikrotomografii komputerowej.
 • Analiza efektywności uszczelnienia.
 • Integracja danych porozymetrycznych z wynikami innych metod (np. NMR, adsorpcji gazowej, tomografii komputerowej).
 • Kalibracja danych geofizycznych.